BİR BAKIŞTA

ÖNE ÇIKAN PROJELER

INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek (EuropeAid/135310/IH/SER/TR)

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Proje, AB INSPIRE Direktifi’nin etkin bir biçimde uygulanması için kurumsal, teknik ve yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ve hedef grupların (Kurumun ve Bölge Müdürlüklerinin, Yerel Yönetimlerin ve tüm ilgili Paydaş Kurum ve Kuruluşların İdari ve Teknik personelinin) her seviyede güçlü idari ve teknik kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Hedef grupların farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak Ekinoks Proje Ekipleri, teknik eğitimler, konferanslar, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki faaliyetlerde aktif olarak rol almışlar ve iş süreç analizlerini ve süreç modelleme işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Proje kapsamında Ekinoks, aşağıda listelenen Bulut Tabanlı CBS yazılım sistemleri geliştirmiştir:

 • INSPIRE Veri Yönetimi
 • Numarataj
 • 2B ve 3B Kent Rehberi
 • Yapı Envanteri
 • Halihazır Harita
 • Süreç Modelleme ve Yönetim
 • Kamulaştırma
 • Altyapı
 • Madde-18 Uygulaması
 • Mezarlık

Deniz ve Kıyı Yönetimi İş Süreçleri Otomasyonu ve Karar Destek Sistemi

Proje Sahibi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)

Deniz ve kıyı yönetimi kapsamındaki iş süreçlerinin yazılım sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi ve ilgili karar destek mekanizmalarının tesis edilmesini hedefleyen proje kapsamında geliştirilen yazılım sistemleri, balık çiftlikleri envanteri, mavi bayraklı kıyılar, derin deniz ve denize deşarj yapan tesisler ve kirletici faktörler gibi karar destek unsurlarını içeren CBS tabanlı yönetim ve karar destek mekanizmalarından oluşmaktadır. Bakanlık'ta bulunan ESRI veri kaynakları ile Google Maps ve Bing Maps sunum platformlarını kullanan yazılımlar JEE teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Karar destek sistemlerinde kullanılan Çoklu Kriter Seçim Analizi Uygulamaları, 50m x 50m hassasiyetle çalışmaktadır. Sistem, aşağıdaki beş ana modülden oluşmaktadır:

 • Balik Çiftlikleri Envanteri
 • Derin Deniz ve Deniz Deşarj Yönetimi
 • Denizlerde Acil Aksiyon Planı
 • Mavi Bayrak Envanteri
 • Yüzme Suyu Envanteri

BİT Sektöründe Pazar Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/133042/D/SER/TR)

Proje Sahibi: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Proje, Türkiye'deki Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe mevcut pazar denetim yapılarının güçlendirilmesi, uygun idari organizasyonel yapının belirlenmesi ve standart bir bilgi sistemi oluşturulması sayesinde pazar gözetim ve denetim süreçlerinin sağlamlaştırılması, Türkiye'deki BİT ürün güvenliği kapasitesinin arttırılması ve ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması amacıyla modern ve etkin bir ürün güvenliği sisteminin tesis edilmesini hedeflemektedir. Ekinoks Proje Ekipleri, yazılım prototip geliştirme, teknik eğitimlerin verilmesi, Proje kapsamında geliştirilen sistemlerin tasarlanması ve test edilmesi aşamalarını gerçekleştirmiştir. Sistem, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Denetim Planlama
 • Görsel Denetim
 • Denetim Takibi
 • Teknik Dosya Değerlendirmesi
 • Laboratuvar İşlemleri
 • Cihaz Testleri ve Değerlendirmeleri
 • Yerli Üretici Bildirimleri
 • Yerli Cihaz Bildirimleri
 • Sistem Yönetimi
 • Gelişmiş Raporlama

Tarım Havzalarının Tespiti

Proje Sahibi: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)

ESRI platformu üzerinde Microsoft .NET teknolojileri ile geliştirilen sistem, web tabanlı bir tarımsal karar destek ortamı sunmaktadır. Tarımsal ekolojik alanlar ve coğrafi kısıtlar üzerinden üretim alanlarının tespit edilmesi, ürün desenlerinin dinamik kısıtlar ve kuraklık senaryoları üzerinden oluşturulması, yıllara göre ürün taleplerinin tahminlenmesi ve üretici-tüketici refahının GAMS modellemesine göre yıllar üzerinden yapılması, proje kapsamında geliştirilen ve aşağıda verilen üç ana yazılım modülünün sunduğu özelliklerden sadece bir kaçıdır:

 • Tarım Alanlarının Tespiti
 • Tarım Ürünleri Talep Tahminlemesi
 • Sübvansiyonların En Uygun Dağıtımı İçin Üretim Planlayıcı